آزمون شبیه ساز امتحان نهایی

امروزه برگزاری آزمون به عنوان یکی از مؤثرترین روش‏های بازیابی شناخته شده و مهم‏ترین فایده‏ ی آن ایجاد تأثیری تعیین ‏کننده در تکمیل فرایند یادگیری است.